Logo

Bescherming van de privacy

Gegevensbescherming


Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de wetten op de gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover technisch en organisatorisch noodzakelijk. In geen geval zullen de verzamelde gegevens verkocht of ongepast gedeeld worden. De volgende verklaring geeft u een overzicht over hoe wij deze gegevensbescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

§ 1 Beperking van aansprakelijkheid, geen contractuele relatie


De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Bijdragen die met naam en toenaam zijn gemarkeerd, weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder houdt geen contractuele relatie in tussen de gebruiker en de aanbieder. In dit verband zijn er ook geen contractuele of quasi-contractuele vorderingen tegen de aanbieder. In het geval dat het gebruik van de website desondanks zou leiden tot een contractuele relatie, geldt de volgende aansprakelijkheidsbeperking louter uit voorzorg: In dit opzicht zijn er ook geen contractuele of quasi-contractuele vorderingen tegen de aanbieder. In het geval dat het gebruik van de website desondanks zou leiden tot een contractuele relatie, geldt de volgende aansprakelijkheidsbeperking louter uit voorzorg: De aanbieder is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede voor schending van een wezenlijke contractuele verplichting (hoofdverplichting). De aansprakelijkheid van de dienstverrichter is beperkt tot de vergoeding van de bij het sluiten van het contract voorzienbare contracttypische schade voor dergelijke schade die gebaseerd is op een licht nalatige schending van de kardinale verplichtingen door hem of door een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen. De aanbieder is niet aansprakelijk voor licht nalatige niet-nakoming van secundaire verplichtingen die geen kardinale verplichtingen zijn Aansprakelijkheid voor schade die valt binnen de beschermingsomvang van een door de aanbieder verstrekte garantie of verzekering alsmede aansprakelijkheid voor aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijft hierdoor onaangetast.

§ 2 Externe Links


Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Bij het voor de eerste keer koppelen van de externe links heeft de aanbieder de externe inhoud gecontroleerd op eventuele rechtsovertredingen. Op dat moment waren er geen wetsovertredingen. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen aanneemt. Een permanente controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Als we echter op de hoogte zijn van juridische inbreuken, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.In haar vonnis van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - "Aansprakelijkheid voor links" oordeelde het Landgericht Hamburg (LG) (Arrondissementsrechtbank Hamburg) dat het opnemen van een link kan leiden tot medeverantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan volgens het LG alleen worden voorkomen door uitdrukkelijk afstand te nemen van deze inhoud. Hierbij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte zijden aan deze kant. Deze verklaring geldt voor alle links op onze homepage. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten verantwoordelijk.

§ 3 Beschikbaarheid van de website


De aanbieder zal zich inspannen om de dienst zo ongestoord mogelijk aan te bieden. Zelfs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen storingen niet worden uitgesloten. De aanbieder behoudt zich het recht voor zijn aanbod te allen tijde te wijzigen of te beëindigen.

§ 4 Auteursrecht en aanverwante rechten


De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en de aanvullende rechten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse auteurswet en de aanverwante rechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve houder van de auteurswet vereist. Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud van databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd verveelvoudigen of doorgeven van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen het maken van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.Links naar de website van de aanbieder zijn te allen tijde welkom en vereisen geen toestemming van de aanbieder van de website. Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met toestemming.

§ 5 Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact


Indien de inhoud of de presentatie van deze pagina's in strijd is met de rechten van derden of met wettelijke bepalingen, vragen wij u om een overeenkomstig bericht zonder kostennota. Om onnodige juridische geschillen en kosten te vermijden, gelieve ons vooraf te contacteren in geval van concurrentie, auteursrecht, gegevensbescherming of andere problemen. Wij garanderen dat wij passages of procedures waartegen terecht bezwaar wordt gemaakt onmiddellijk zullen verwijderen zonder dat u juridisch advies hoeft in te winnen. Het verwijderen van een mogelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht door de eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht mag niet plaatsvinden zonder toestemming. Tegelijkertijd wijzen we erop dat we anders kostenscores van juridische adviseurs met betrekking tot uw verplichting om schade te beperken als ongegrond zullen afwijzen en, indien nodig, een tegenvordering zullen instellen wegens schending van de bovenvermelde bepalingen.

§ 6 Gegevensverwerking op deze website


Onze server verzamelt en slaat automatisch informatie op in logbestanden die uw browser naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • browsertype/-versie

 • operating system used

 • referrer URL (de eerder bezochte pagina)

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)

 • tijdstip van de serveraanvraag.Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

§ 7 Cookies


Deze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.
Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Een cookie bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.Het gebruik van cookies stelt ons in staat om de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aan te bieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en het cookie dat op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en het cookie dat op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. De onlineshop onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.
De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is in alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze internetsite volledig bruikbaar zijn. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid (alleen beschikbaar in het engels)

§ 8 Formulieren


De aan ons verstrekte informatie wordt uitsluitend verzameld, verwerkt en opgeslagen voor het aangegeven doel. De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartijden - blijven onverlet. Het is mogelijk dat wij in het kader van een lopende medische behandeling en voor medische documentatiedoeleinden informatie van contactformulieren naar het (de) patiëntendossier(s) overbrengen. In dit geval blijven de wettelijke bewaartermijnen voor medische documentatie van toepassing. De overdracht van uw persoonlijke gegevens, bijv. in formulieren, wordt door TSL-codering beschermd.

§ 9 Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkort Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en eerst daar verkort. De IP anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
 U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout beschikbaar is. Als alternatief voor de browsertoevoeging of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Alle contactformulieren en inschrijvingen voor de informatieavond en de babygalerie worden naar het geselecteerde centrum gestuurd.' Wanneer u het gastenboek ondertekent, wordt de aanmelding verzonden naar het betreffende centrum en de door ons gelaste servicepartner. 'Bij het downloaden van een eBook worden de gegevens overgedragen aan de TFP Group en aan de door ons gelaste servicepartners. Om u maximale veiligheid te bieden in informatie-uitwisseling met u, worden onze formulieren TLS-gecodeerd verzonden.

§ 10 eBook


Om u het eBook te kunnen toesturen, hebben we uw e-mailadres nodig om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.' Bij het downloaden van een eBook worden de gegevens doorgestuurd naar de TFP Group en de door ons gelaste servicepartner. 'U ontvangt geen verdere berichten.

§ 11 Online evenementen


Voor onze online evenementen maken wij gebruik van de dienstverlener edudip.com. Uw gegevens voor de registratie voor het online evenement worden - afhankelijk van de gekozen datum - gebruikt voor de organisatie van het evenement en voor statistische evaluatie. Het is mogelijk dat wij telefonisch contact met u opnemen om na afloop van het evenement feedback te krijgen. Wij verwerken uw e-mailadres voor de ontwikkeling van digitale reclame-doelgroepprofielen (Facebook Lookalike Audiences), ook in social media. Als u dit niet wenst, laat het ons dan weten (herroeping). Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De samenwerking met edudip.com is gebaseerd op een AV-contract volgens art. 28 DSGVO. Het privacybeleid van edudip.com is te vinden op: www.edudip.com/de/datenschutz en verdere informatie over de implementatie van de DSGVO is te vinden op: www.edudip.com/de/sicherheit. De registratie voor het evenement is niet bindend. Dit leidt niet automatisch tot een juridische transactie. Om uw inschrijving voor een gepland evenement te annuleren, is een overeenkomstige link voorzien in de bevestigingsmail. Uw gegevens worden na ongeveer 30 dagen uit het systeem verwijderd. Een tussentijdse beperking is niet mogelijk. Voor vragen en verzoeken om informatie kunt u contact opnemen met: marketing@tfp-fertility.com.

§ 12 Babygalerie


Alle gegevens die u ons toestuurt in het formulier worden gepubliceerd in de babygalerie, behalve uw contactgegevens. Deze worden alleen gebruikt voor de eenduidige identificatie van gegevensbestanden, voor zoekopdrachten of voor het verwerken van een herroeping. Wanneer u zich in de babygalerij registreert, wordt dit doorgestuurd naar het betreffende centrum en de door ons gelaste servicepartner. Uw gegevens worden opgeslagen tot ze worden herroepen.

§ 14 Google AdWords


Op onze website gebruiken we Google AdWords, een online advertentieprogramma van Google Inc. Conversion tracking wordt hier ook gebruikt. Met deze tool plaatst Google AdWords een cookie op uw pc wanneer u via een Google-advertentie onze website bezoekt. Het cookie is na 30 dagen niet meer geldig. Het dient niet voor de persoonlijke traceerbaarheid. Als u onze website als gebruiker bezoekt en het cookie werkt nog steeds, kunnen wij samen met Google zien dat u op de betreffende advertentie hebt geklikt en naar onze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Cookies zijn dus niet traceerbaar via de AdWords-websites van klanten. De gegevens die via conversiecookies worden verzameld, worden gebruikt om conversiestatistieken voor AdWords-klanten te genereren. Als klant komen we het totaal aantal gebruikers te weten die hebben gereageerd op onze advertentie en vervolgens werden doorgestuurd naar een website die werd gelabeld met een conversie tracking tag. Tijdens dit proces ontvangen wij geen informatie waarmee wij u persoonlijk als gebruiker kunnen identificeren. Als u ervoor kiest het traceerproces niet te volgen, kunt u de Google Conversion Tracking Cookie in uw internetbrowser uitschakelen. Gebruik indien nodig de helpfunctie van de browser voor meer informatie. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google, bezoek http://www.google.de/policies/privacy/.

§ 15 Youtube


'De controller heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal waar videospubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, muziekvideo's, trailers of video's van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.


YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.. Die YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.


Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende YouTube-onderdeel gevraagd een weergave van het betreffende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/ In het kader van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.


Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betreffende persoon.


YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet door de betrokkene wordt gewenst, kan deze de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn YouTube-account alvorens onze website op te roepen.


Het privacybeleid van YouTube, dat kan worden geraadpleegd op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google


§ 16 Digitaal patiënteninformatiesysteem


Voor het digitale patiënteninformatiesysteem is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het verzenden van mailings en sms'en worden verzameld. Alleen gegevens waarvoor u vooraf toestemming heeft gegeven om ze voor dit doel te verwerken, worden verwerkt. Persoonlijke en medische gegevens uit uw patiëntendossier worden ook gebruikt voor mailing en sms-verzending. Het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer worden alleen verzameld voor mailing en sms-verzending. De mailings en de sms'en zijn onversleuteld.
U kunt uw registratie te allen tijde annuleren via een afmeldlink in een mailing. Een herroeping heeft natuurlijk alleen betrekking op de toekomstige mailing en sms-verzending. U hebt te allen tijde het recht om te weten welke van uw persoonlijke gegevens wij voor de mailings en SMS hebben opgeslagen en verwerkt. Alleen uw behandelcentrum heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen voor medische gegevens. Indien deze gegevens niet correct zijn, zullen wij ze uiteraard onmiddellijk na kennisgeving corrigeren of verwijderen. Neem contact op met germany@tfp-fertility.com In geval van een klacht kunt u ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.

§ 17 Nieuwsbrief


Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig. Wij controleren of u eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief (dubbele opt-in). Verdere gegevens zullen niet worden verzameld.Ons nieuwsbriefaanbod is uitsluitend informatief van aard en bevat geen reclamecommunicatie.De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrieven worden verzameld. Voor het versturen van de nieuwsbrief is geen toegang tot andere persoonlijke gegevens nodig. De gegevens worden uitsluitend verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief. U kunt uw registratie te allen tijde annuleren via een afmeldlink in elke nieuwsbrief. Een herroeping betreft natuurlijk alleen de toekomstige nieuwsbrief verzending. Na intrekking van uw aanmelding voor de nieuwsbrief worden uw gegevens direct verwijderd en ontvangt u geen updates meer.U hebt te allen tijde het recht om te weten welke van uw persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Indien deze gegevens niet correct zijn, zullen wij ze uiteraard onmiddellijk na kennisgeving corrigeren of verwijderen. Neem contact op met germany@tfp-fertility.com.

§ 18 Service kwaliteitscontroles


Kwaliteitscontroles worden anoniem beantwoord door alle patiënten. Traceerbaarheid is uitgesloten. De onderzoeken naar de kwaliteit van de dienstverlening worden uitgevoerd op basis van onze verplichting om ons kwaliteitsmanagement te handhaven en verder te ontwikkelen conform het D. Sociaal Wetboek V § 135a (de wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f AVG - waarbij geen persoonsgegevens van patiënten worden verzameld en opgeslagen met betrekking tot de resultaten van de onderzoeken.
 Alleen de gegevens die nodig zijn voor het verzamelen van de enquêtegegevens worden verzameld. Hieronder vallen echter ook anonieme persoonlijke en medische gegevens uit uw patiëntendossier. De informatie wordt onversleuteld verzonden.

§ 19 Facebook-pixel gebruiken


Deze website maakt gebruik van de analysetool "Facebook Pixel" van Facebook Inc.
 Deze functie wordt gebruikt voor conversietracking, conversieoptimalisatie, doelgroep retargeting, dynamische advertenties, door de gebruiker gedefinieerde conversies en een uitgebreide vergelijking om bezoekers van deze website te presenteren in het kader van een bezoek aan het sociale netwerk ("Facebook advertenties"). Hiervoor is op deze website een Facebook-tag geïmplementeerd. Deze tag brengt een directe verbinding tot stand met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de Facebook-server die u hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook en uw rechten en keuzes met betrekking tot het beschermen van uw privacy, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op www.facebook.com/about/privacy/. U kunt ook de remarketing-functie "Custom Audiences" deactiveren onder www.facebook.com/settings/. Hiervoor moet u bij Facebook ingelogd zijn.

§ 20 Gebruik van Google Maps en Google Fonts


Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Zo kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.
Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 6 van deze verklaring vermelde gegevens overgemaakt. Dit maakt niet uit of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet aan uw profiel op Google wilt worden gekoppeld, moet u zich vóór het activeren van de knop afmelden. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in provider, raadpleegt u het privacybeleid van de provider. Dat voorziet u ook over meer informatie over uw rechten en privacy instellingen: www.google.de/intl/de/policies/privacy Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft deze ingediend bij het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework Deze website gebruikt Google Web Fonts om lettertypen weer te geven. Er zijn echter geen cookies ingesteld. Google Web Fonts zijn een standaard in het moderne webdesign. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Deze website gebruikt Google Web Fonts om lettertypen weer te geven. Er zijn echter geen cookies ingesteld. Google Web Fonts zijn een standaard in het moderne webdesign. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.


De Google fonts zijn lokaal geïntegreerd.

§ 21 LinkedIn Insights


U vindt op onze website plugins van het sociale netwerk LinkedIn en LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hierna "LinkedIn" genoemd). U herkent de plug-ins van LinkedIn aan het bijbehorende logo of de "Recommend-Button". Houd er rekening mee dat de plugin bij uw bezoek aan onze website een verbinding tot stand brengt tussen uw internetbrowser en de LinkedIn-server. LinkedIn wordt er zo van op de hoogte gebracht dat onze website met uw IP-adres is bezocht. Als u op de "Recommend-Button" van LinkedIn klikt en tegelijkertijd op uw LinkedIn account bent ingelogd, heeft u de mogelijkheid om content van onze internetpagina's aan uw LinkedIn profielpagina te koppelen. Hiermee schakelt u LinkedIn in om uw bezoek aan onze website toe te wijzen aan u of uw gebruikersaccount. U moet weten dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.
  *  Neem contact op met LinkedIn voor meer informatie over het verzamelen van gegevens, uw juridische mogelijkheden en rekruteringsopties. Deze worden u onder ttp://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv ter beschikking gesteld.

§ 22 Usage Google reCAPTCHA


With the help of CAPTCHA a website can distinguish machines (bots) from humans.


CAPTCHAs increase the security of website forms to prevent and detect spam attacks or similar. We decided to use a CAPTCHA because we - like many other companies - have already had such attacks on our website.


Classically, a CAPTCHA analyses the behaviour and browser interactions of a website user in order to decide on the basis of this data whether it is a bot or a human being and thus whether it is possible to submit the form or whether it is refused. The principle is that a task is set that is easy for humans to solve but very difficult for bots, e.g. by asking the user to select from a selection of photos those showing a traffic sign. This is rather annoying for the user. reCAPTCHA v2 eliminates this unpleasant user experience by simply clicking on the "I am not a robot" box. This information, such as IP address, local settings, mouse movements, length of stay on the website, etc. is uploaded to Google's servers and analyzed to determine whether the owner of the information is a real person. These versions of ReCaptcha use behavioral analysis (based on the user's previous browser interactions, among other things) to calculate a probability of the user being a human being. If the algorithm believes that the user is a human, a mouse click on the captcha is sufficient. Otherwise a window with a question or other task that has to be solved will be displayed.

§ 23 Google Tag Manager


De Google Tag Manager wordt gebruikt. Er worden geen gebruikersgegevens verzameld.

§ 24 Rechten van de betrokkene


a) Recht op bevestiging


Elke betrokkene heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen die door de Europese wetgever zijn vastgesteld, van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat deze bevestigt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


b) Recht op informatie


Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een afschrift van die informatie. Voorts heeft de Europese regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

 • de verwerkingsdoeleinden

 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties

 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen

 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten

 • het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG, en - tenminste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkeneDe betrokkene heeft ook het recht te weten of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgift.
Indien een betrokkene gebruik wenste te maken van zijn recht informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


c) Recht op correctie


Eenieder over wie persoongegevens worden verwerkt heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om onmiddellijk correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen.  Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.


Indien een betrokkene van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.


d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem/haar betreffende persoonsgegevens onverwijld verwijdert, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is


 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.

 • De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking. De betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, eerste lid, van de AVG en er zijn geen zwaarwegende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking op grond van artikel 21, tweede lid, van de AVG.

 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

 • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens bij ons wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker draagt er zorg voor dat het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt gehonoreerd.
Indien de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke voor de verwerking verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen op grond van art. 17 lid 1 DSGVO, zullen wij passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere gegevensverwerkers, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is.
De medewerker zal in individuele gevallen doen wat nodig is.


e) Recht op beperking van de verwerking


Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.

 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking ingediend en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.


f) Recht op gegevensuitwisseling


Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken heeft het recht om de het Europese richtlijnen en wetgevere gewaarborgde recht die hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt, in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen van een voor de verwerking verantwoordelijke. Zij heeft ook het recht deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een contract krachtens artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd.


Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.
De betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met een werknemer om het recht op doorgifte van gegevens te doen gelden.


g) Recht op bezwaar


De Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen kan te allen tijde op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
In geval van bezwaar zullen wij geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat de verwerking zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de verwerking strekt tot het doen gelden, doen gelden of verdedigen van rechtsvorderingen.
Indien wij persoonsgegevens verwerken om rechtstreekse reclame te maken, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen onze verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang
Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met iedere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van verzet tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.


h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, met inbegrip van profilering


Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen het recht niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit 1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of 2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of 3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, nemen wij passende maatregelen om de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt te bepalen en het besluit aan te vechten.
Indien de betrokkene rechten wil doen gelden in verband met geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.


i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming


Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

§ 25 Verdere informatie


Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom beantwoorden wij te allen tijde graag uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen hebt die niet worden beantwoord door deze gegevensbeschermingsverklaring of indien u meer gedetailleerde informatie wenst over een bepaald punt, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van klachten kunt u zich te allen tijde wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor voor u verantwoordelijk is.

§ 26 Toepasselijk recht


Uitsluitend het toepasselijke recht van de Bondsrepubliek Duitsland of het toepasselijke recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke functionaris voor gegevensbescherming.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u!

Maak een afspraak online en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.