tfp logo

Hoe werkt spermadonatie?

De praktijk: wat komt er op een donor af?

baby

Na uw aanmelding

Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een (vrijblijvend) informatief gesprek met één van onze embryologen. Tijdens dit gesprek wordt de praktische gang van zaken rondom het donorschap met u besproken. Doordat wij uitsluitend gebruik maken van ingevroren sperma is het belangrijk dat het sperma van een goede kwaliteit is om te kunnen gebruiken voor vruchtbaarheidsbehandelingen.


Dit betekent dat er een zaadonderzoek zal plaatsvinden. Via een telefonisch consult met de embryoloog krijgt u hiervan de uitslag te horen. Wanneer de uitslag goed is, dan volgt daarna een medische intake met een van onze artsen. Tijdens de medische intake bekijkt de arts of u medisch gezien geschikt bent als donor. De arts bespreekt uw medische voorgeschiedenis en de aanwezigheid van onder andere erfelijke aandoeningen bij u of in uw familie. Ook wordt uw bloed en urine getest op de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen.

Naast het gesprek met één van onze artsen krijgt u ook een gesprek met onze maatschappelijk werkster. Zij bespreekt met u de keuze om spermadonor te worden en brengt u op de hoogte van de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

Via een telefonisch consult krijgt u de uitslagen van het bloed- en urine onderzoek te horen. Als u goedgekeurd wordt als donor, dan kunt u daarna de eerste afspraak maken om daadwerkelijk te starten met doneren van uw sperma.
Donorovereenkomst

Tijdens de gesprekken met de embryoloog en de arts krijgt u uitleg over de donorovereenkomst. In deze overeenkomst kunt u het maximale aantal kinderen aangeven dat verwekt mag worden met uw sperma. Liever nog spreken wij een maximaal aantal te creëren gezinnen af: veel cliënten willen graag dat een eventueel tweede kind dezelfde biologische achtergrond heeft. Omdat zo’n zwangerschap veel later tot stand komt is het van belang bij het doneren een bepaalde zaadvoorraad op te bouwen.

Na goedkeuring door de embryoloog en de arts, bent u officieel zaaddonor als u de donorovereenkomst getekend heeft. Om maximale zekerheid voor de cliënten te scheppen wordt iedere donor regelmatig gescreend op verschillende seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Met name HIV (Aids) blijft nog lang na de besmetting 'onzichtbaar' in het bloed. Het sperma wordt daarom pas gebruikt als een half jaar na de laatste donatie gebleken is dat de verschillende bloedtesten nog steeds negatief zijn. Een consequentie is dus, dat het sperma gedurende die tijd ingevroren moet blijven. Pas daarna kan het worden gebruikt. Bijkomend voordeel van het gebruik van ingevroren sperma is, dat de donor en de te insemineren vrouw niet op dezelfde dag in de kliniek aanwezig zijn. Ontmoetingen tussen de donor en de vrouw komen daardoor niet voor.

Wel stelt de invriesprocedure hoge eisen aan de spermakwaliteit: door het invriesproces gaat altijd een deel van de levende zaadcellen verloren. Het sperma moet dus van een bovengemiddelde kwaliteit zijn om gebruikt te kunnen worden als donorsperma. Voor de donor betekent het in de praktijk dat vrij veel ejaculaten worden afgegeven en ingevroren in een tijdsbestek van minimaal een maand of zes, waarbij een ‘voorraad’ wordt opgebouwd in onze spermabank.
Screening op SOA’s

Volgens geldende Nederlandse richtlijnen moeten spermadonoren regelmatig gescreend worden op de volgende infectieziektes: Hepatitis B en C, HIV, Syfilis, Chlamydia en Gonorroe. Hiervoor wordt 1x in de 3 maanden bloed bij u afgenomen en wordt aan u gevraagd om bij iedere donatie een potje urine mee te nemen. U wordt vervolgens gevraagd om 6 maanden na de laatste donatie nog 1 maal terug te komen voor een laatste screening.
Tijdens het doneren

Hoeveel keer u komt doneren hangt af van de kwaliteit van uw zaad en het maximale aantal gezinnen dat u wilt helpen. Op dit moment houden wij een minimum van 5 en maximum van 12 gezinnen aan. U bepaalt zelf hoeveel gezinnen u wilt helpen. Dit wordt in het donorcontract vastgelegd. Houdt u er rekening mee dat u gedurende een periode van minimaal 6 maanden minstens 2x per maand in de kliniek zult komen om te doneren.
Zaaddonor en anonimiteit

Spermadonatie mag in Nederland sinds 2004 niet anoniem meer plaatsvinden. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.
Alle spermabanken zijn verplicht de gegevens van geslaagde behandelingen waarin met behulp van een donor een zwangerschap is ontstaan te registreren in een databank binnen het ministerie van VWS. De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) beheert deze gegevens. Zij worden gedurende 80 jaar bewaard.
Donorpaspoort

Tijdens het intake gesprek zal de arts samen met de donor een donorpaspoort invullen. De informatie in het donorpaspoort is in de eerste plaats bedoeld voor het kind. Als hij of zijn later meer wil weten over de sociale achtergrond van zijn biologische verwekker, dan kan dit in het donorpaspoort teruggevonden worden. De donor vult gegevens in over zijn sociale achtergrond zoals opleiding, werk, gezinssituatie en zijn motivatie om donor te worden. Daarnaast worden uiterlijke kenmerken genoteerd in het donorpaspoort. In het donorpaspoort staat geen informatie over de identiteit van de donor zoals naam, adres en geboortedatum. Iedere donor heeft de mogelijkheid om een persoonlijke brief toe te voegen aan het donorpaspoort.
Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB)

Na een aanvraag kan de SDKB uiterlijke en sociale kenmerken van de donor (zoals o.a. haarkleur, oogkleur, beroep en opleiding) verstrekken aan de ouders of aan het donorkind wanneer het donorkind 12 jaar of ouder is. Vanaf 16 jaar kan het kind persoonsidentificerende gegevens opvragen van de donor. Indien een kind een ontmoeting wenst wordt de donor daarvan op de hoogte gebracht. Deze ontmoeting wordt begeleid door het FIOM en vindt pas plaats nadat met u besproken is hoe dit precies in zijn werk gaat. De donor heeft geen rechten of (financiële) verplichtingen t.o.v. het kind. Ook kan het kind of de ouders geen rechten laten gelden ten opzichte van de donor. Meer informatie over de wet donorgegevens en uitvoering daarvan vindt u op website van de SDKB: www.donorgegevens.nl
Stoppen met doneren

Indien de voorraad groot genoeg is om het aantal afgesproken zwangerschappen te behalen kunt u stoppen met doneren. Indien gewenst kunt u natuurlijk ook eerder stoppen met doneren. U krijgt de mogelijkheid voor een afsluitend gesprek met één van onze embryologen. Tijdens dit gesprek wordt u o.a. geïnformeerd over het aantal behaalde zwangerschappen en wordt nagegaan of uw contactgegevens nog kloppen.
Hoe wordt u als donor op de hoogte gehouden?

Jaarlijks krijgt u als donor een overzicht van het aantal zwangerschappen dat is ontstaan met behulp van uw sperma. Ook wordt u op de hoogte gebracht wanneer uw sperma niet meer gebruikt wordt omdat de kinderwens van het door u vastgesteld aantal gezinnen voltooid is.
Vergoeding

Voor iedere donatie ontvangt u een onkostenvergoeding van 50 euro. Daarnaast krijgt u een reiskostenvergoeding.

Pre-footer

Klaar voor de volgende stap? Wij zijn er voor u.

Maak een online afspraak en het vervullen van uw kinderwens komt een stukje dichterbij.